NYEREMÉNYJÁTÉKOK JÁTÉKSZABÁLYZATA

A nyereményjátékok szervezője: Szanyi József e.v.., székhely: 4027 Debrecen Böszörményi út 33 6/18., adószám: 69529706-1-51, nyilvántartásiszám: 53316471, a továbbiakban: „Játékszervező”

A játékszabályzat a Játékszervező által üzemeltetett https://picipracli.hu, https://business.facebook.com/picipracliwebshop, a https://www.instagram.com/picipracli.hu közösségi oldalakon, és a Játékszervezővel szorosan együttműködő személyek, “influencerek” közösségi oldalain Játékszervező megbízásából meghirdetett nyereményjátékokra egyetemlegesen vonatkozik az alábbi feltételekkel, és a konkrét nyereményjátékra való felhívás feltételeivel:

1. Résztvevők:
1.1. A nyereményjátékban és a nyereménysorsoláson:

  • Részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező cselekvőképes természetes személy, aki megfelel a közzétett nyereményjáték kiírás feltételeinek, a 18. életévét betöltötte, és rendelkezik aktív közösségi oldal profillal.
  • Részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező korlátozottan cselekvőképes természetes személy, aki, vagy akinek törvényes képviselője rendelkezik aktív közösségi oldal profillal, akinek törvényes képviselője a játékban való részvételhez hozzájárul, és a nyeremény átvételét biztosítja.
  • Nem vehetnek részt a Játékszervező alkalmazottjai, tisztviselői, és ezek közeli hozzátartozói.

2. A nyereményjáték időtartama:
2.1. Az adott nyereményjáték időtartama a nyereményjáték meghirdetésekor kerül meghatározásra.
2.2.  A Játék időtartamán kívül érkezett jelentkezéseket érvénytelennek tekintjük.

3. A Nyereményjáték menete és feltételei:
3.1. A Nyereményjáték pontos leírását a nyereményjátékra való felhívás tartalmazza, amely a Játékszervező, vagy megbízottjai fentiekben leírt közösségi oldalain kerül meghatározásra.
3.2. A játékban és a sorsoláson való részvétel feltétele a nyereményjátékra való felhívásban foglaltak pontos követése, így például: kérdésre való válaszadás, adott kép, szöveg, vagy termék kiválasztása, posztolása, megosztása, lájkolása, ajánlása, stb. Feltétele továbbá a nyereményjáték határidejének betartása.
3.3. A Játékból való kizárással jár a nyereményjáték feltételeinek be nem tartása, és a játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés.
3.4. A játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a Játékszervező felelőssége.

4. Nyereménysorsolás
4.1. A nyereménysorsolás a játékban meghirdetett időpontban, vagy azt követően belátható időn belül történik.
4.2. A sorsolás helyszíne a Játékszervező székhelye vagy telephelye.
4.3. A nyerteseket a Játékszervező a nyereményjátékban szabályosan résztvevő játékosok közül, véletlenszerű sorsolással választja ki.
4.4. A Játékszervező annyi nyertest sorsol, amennyit a nyereményjátékra való felhívás tartalmaz.
4.5. A nyertesek értesítése az adott nyereményjáték közösségi helyszínén, annak üzenetküldő rendszerén keresztül, nyilvánosan történik. Ezt követően a nyertes felveszi Játékszervezővel a kapcsolatot, és a nyeremény kiszállításának teljesítéséhez szükséges adatait privát üzenet formájában közli Játékszervezővel.

5. Nyeremény, és annak átvétele
5.1. A nyeremény -különösen annak fajtája és mennyisége- a nyereményjátékra való felhívásban kerül pontos meghatározásra.
5.2. A nyeremény minden esetben a Játékszervező által forgalmazott termék.
5.3. A Nyeremény kiszállítása futárszolgálattal történik, melynek költsége Játékszervezőt terheli.
5.4. A nyertes kizárólag akkor jogosult a nyeremény átvételére, ha jelen játékszabályzatot hiánytalanul betartja, a sorsolás utáni eredményhirdetést követő 7 naptári napon belül felveszi Játékszervezővel a kapcsolatot, és Játékszervezővel együttműködik a nyeremény átvétele érdekében.
5.5. Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult, az a Játékszervező terhére nem értékelhető. Ez esetben Játékszervező pótsorsolást tart, és új nyertest hirdet a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint.
5.6. A nyeremény készpénzre, más termékre nem váltható.
5.7. Játékszervező fenntartja a jogot a nyeremény tárgyának megváltoztatására, különösen, ha a nyeremény tárgya valamely okból elfogyott.

6. Adatkezelés
Az adatkezelés a hatályos Adatkezelési tájékoztatónk alapján működik, amely itt elérhető: https://picipracli.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

7. Vegyes rendelkezések
7.1. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.
7.2. Jelen Játékszabályzatot Játékszervező https://picipracli.hu/ weboldalán teszi elérhetővé, míg a konkrét egyedi feltételeket a közösségi oldalon a felhívás teszi elérhetővé.
7.3. A nyereményjátékban és a nyereménysorsoláson részt vevő személy a részvétellel automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzatot.
7.4. A Játékszervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat bármely időpontban történő kiegészítésére, módosítására.
7.5. Játékszervező csak a saját közösségi oldalain meghirdetett játékaiért vállal felelősséget. Játékszervező kizár minden felelősséget az általa megbízott személyek, “influencerek” közösségi oldalain közzétett, Játékszervezővel kapcsolatos nyereményjátékok  tartalmáért, megfogalmazásáért, hibás közzétételéért, a jelen játékszabályzat be nem tartásáért, bármilyen elkövetett jogsértésért, és azok bármilyen jogkövetkezményeiért.
7.6. A Játékszervező megtesz mindent annak érdekében, hogy a nyeremény minősége kifogástalan legyen, A nyereménytárgyak hibátlanságát azonban nem garantálja, esetleges hibáiért szavatosságot nem vállal. Játékszervező az ezekkel kapcsolatos felelősségét kizárja.
7.7. Játékszervező nem vállal felelősséget az adatok pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. A Játékos az általa tévesen, vagy késedelmesen megadott adatokból adódó felelősséget, jogi és anyagi következményt maga viseli.
7.8. A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a játékot és a játékszabályzatot tartalmazó online felületek elérhetetlenségéből eredő vagy ezekhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Játékszervező nem vállal felelősséget a jelen játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés illetve kézbesítés Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezett bármilyen kárért.
7.9. Játékos a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten lemond a sorsolással, a nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Játékszervezővel és annak megbízottjaival szembeni igényérvényesítésről.
7.10. A nyereményjátékkal kapcsolatban a közösségi oldalak saját szabályzatai és felhasználási feltételei a jelen játékszabályzaton felül is betartandóak.
7.11. Játékszervező és Játékos a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Játékszervező kijelenti, és Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elfogadja, hogy amennyiben ez nem vezetne eredményre, a jogvitáik eldöntése tekintetében kikötik Játékszervező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.